TRANG CHỦ | Trường hợp xây dựng>   Hình ảnh


 

Diện tích: 7.488m2
Quy trình: Steel #30 -> Steel #50 -> Steel #100 -> Dr. Crete -> All putty -> Resin #50 -> Resin #100-> Resin #200 -> Dr. Drete -> Resin #300 -> Resin #500 -> Dr. Crete Li -> Resin #1000 -> Dr.Sealer

1. Steel #30

2.Steel #50

3. Steel #100

4. Dr. Crete

 

0854 255 809