TRANG CHỦ | Trường hợp xây dựng>   Hình ảnh


 Diện tích: Khoảng 1.000m2
Thời gian thi công: khoảng 12 ngày 
Quy trình: Steel #30 -> Steel #50 -> Steel #100 -> Dr. Crete Li -> All Grouting (2 lần) -> Resin #50 -> Resin #100 -> Resin #200 -> Dr. Crete Li -> Resin #300 -> Dr. Crete Li -> Resin #500 -> Resin #1000 -> Dr. Sealer

0854 255 809